Как се делят клиничните проучвания

Как се делят клиничните проучвания, полезна информация …

Как се делят клиничните проучвания

Как се делят клиничните проучвания. В зависимост от броя на изследователските центрове, в които се провеждат изследвания в съответствие с един протокол, изследванията могат да бъдат едноцентрови или многоцентрови. Ако изследване се провежда в няколко държави, то се нарича международно.

Паралелно проучване сравнява две или повече групи субекти. Един или повече от които получават изследваното лекарство, а една група е контролната група. Някои паралелни проучвания сравняват различни лечения, без да се включва контролна група. (Този дизайн се нарича независим групов дизайн.)

Кохортното проучване е наблюдателно проучване, при което с течение на времето се наблюдава избрана група хора (кохорта). Резултатите от субектите в различни подгрупи на дадена кохорта, тези, които са били или не (или в различна степен), са сравнени с изследваното лекарство. В проспективно кохортно изследване кохортите се съставят в настоящето и се следват в бъдеще. В ретроспективно (или историческо) кохортно изследване кохортите се съпоставят от архивни записи и резултатите им се проследяват от тогава до момента.

Проучване за контрол на случая

Проучване за контрол на случая (синоним: казус) сравнява хората с определена болест или резултати („случай“) с хора от същата популация. Такива, които нямат заболяването или които нямат този резултат („контрол“), с целта да се идентифицира връзката между резултата и предишното излагане на определени рискови фактори. В проучване на серия от случаи се наблюдават множество индивиди, които обикновено получават едно и също лечение. Без да се използва контролна група. В описанието на случая (синоними: случай от практиката, история на заболяването, описание на единичен случай) се провежда проучване на лечението и резултата при един човек.

Понастоящем се дава предпочитание на такъв дизайн на клинични изпитвания на лекарства, който предоставя най-надеждни данни. Например при провеждане на проспективно контролирано сравнително рандомизирано. А също и за предпочитане двойно сляпо проучване.

Напоследък ролята на клиничните проучвания на лекарствата се е увеличила поради въвеждането на принципи на медицината. Те са основани на факти, в практическото здравеопазване. Най-важното сред тях е вземането на конкретни клинични решения за лечение на пациент въз основа на добре доказани научни доказателства, които могат да бъдат получени в хода на добре проектирани, контролирани клинични изпитвания.